ShoutMix chat widget

Mau Invo Lainnya?
Click aja disini---> Invo 1t1 abu jundan

Click here for Myspace Layouts

SEJARAH TEGAKNYA KHILAFAH HINGGA RUNTUHNYA

⊆ Senin, April 06, 2009 by Abu Jundan | ˜ 1 komentar »613M
1. Fase Dakwah Kedua: Dakwah secara terbuka setelah turunnya ayat: "Maka sampaikanlah secara terbuka apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." (Q.s. ai-Hijr [15]: 94).
2. Mulainya Interaksi antara kaum Muslim dan orang-orang kafir.
619 M
1. Isra' Mi’raj
2. Mencari nushrah (perlindungan) dalam rangka menerapkan Islam dari orang-orang yang memiliki pengaruh serta kekuatan, suku-suku, dan kaum dengan syarat mereka memeluk Islam.
621 M
1. Fase dakwah ketiga dimulai.
2. Bai'at Aqabah Pertama:
Rasulullah saw, dibaiat oleh suku Aus dan Khazraj yang berasal dari Yastrib (Madinah).
3. Nabi Muhammad saw. mengirim Mush'ab bin 'Umair ke Yastrib untuk mengajarkan Islam kepada suku tersebut.
4. Sebagian besar penduduk Madinah memeluk Islam.
622 M/1 H
1. Bai'at Aqabah Kedua: Rasulullah menerima penyerahan pemerintahan Madinah dari Aus dan Khazraj. Bai'at Aqabah Kedua ini diberikan oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka membai'at Muhammad saw. untuk memeluk Islam dan memberikan perlindungan kepada beliau.
2. Perintah untuk berhijrah diberikan oleh Muhammad saw. kepada para sahabat. Quraisy merancang untuk membunuh Muhammad saw., tetapi upaya mereka gagal dan Muhammad saw. melakukan hijrah.
622-32 M/ 1-11 H
Rasulullah Muhammad saw
622 M/1 H
Negara Islam Berdiri
622-32 M
1. Muhammad saw. menjadi Pemimpin Negara Islam Pertama.
2. Muhammad saw. mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin.
3. Membangun masjid sebagai pusat pengembangan agama dan politik.
4. Menandatangani Watsiqah Madinah (Piagam Madinah) antara kaum Muslim (Anshar dan Muhajirin) dengan orang-orang kafir musyrik dan Yahudi Yastrib.624 M
Perang Badar: Kaum Muslim menang. 313 orang kaum Muslim berhadapan dengan 1000 orang kaum kuffar. Peperangan yang paling penting dalam sejarah Islam.
625 M
Perang Uhud: Pihak kaum Muslim kalah. Beberapa dari pasukan Muslim mengabaikan salah satu perintah Muhammad saw. dan meninggalkan posisi penting di medan perang. Muhammad (saw) sendiri terluka.
627 M
Perang Khandaq (Ahzab): Islam dan kaurn Muslim menang. Selepas peperangan ini pihak Quraisy tidak mampu lagi untuk melancarkan serangan terhadap kaum Muslim.
628 M
1. Perang Bani Qurayzdah: Islam menang,
2. Perjanjian Hudaybiyah: Perjanjian damai dengan jangka waktu maksimal 10 tahun, antara kaum Muslim dengan Quraisy. Langkah politik Nabi saw. yang bijak ini, antara lain, untuk menghancurkan kesepakatan antara Quraisy dan Khaybar. sehingga kekuatan pihak Quraisy semakin lemah.
3. Titik perubahan dalam Sirah.
4. Mengutus surat kepada para pemimpin dunia untuk mengajak mereka kepada Islam.
5. Perang Khavbar: Islam menang.
629 M
Perang Mu'tah: Perang antara pihak Islam dan Romawi. kaum Muslim mundur. 3.000 orang Islam berhadapan dengan 200.000 kaum kuffar.
632 M / 11 H
1. Haji Wada: 100.000 kaum Muslim menghadirinya.
2. Muhammad saw. mempersiapkan bala tentara Usamah bin Zayd untuk menyerang Romawi.
3. Rasulullah Muhammad (saw) wafat.
632-661 M/11-40 H
AI-Khilafah ar-Rasyidah
1632 - 34 M/11-13 H Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.
632M
1. Para Shahabat melantik Abu Bakar sebagai Khalifah.
2. Meneruskan misi Usamah bin Zayd.
3. Abu Bakar memerangi golongan murtad dan suku Arab yang enggan membayar zakat.
633 M
1. Perang Yamamah: Islam berhasil membebaskan selatan Syria.
2. Penaklukan al-Hirah di Irak.
3. Pengumpulan al-Quran:
Quran dikumpulkan dalam
bentuk buku yang diketuai
oleh Zayd bin Tsabit.
634 M / 13 H
1. Peperangan Ajnadin di Palestina.
2. Abu Bakar meninggal dunia.
634 M - 644 M/13-23 H Khalifah 'Umar bin al-Khaththab r.a.
636 M
1. Barah dan Balabak dibebaskan.
2. Damaskus dan Hims dibebaskan.
637M
1. Syria dan Jordan dibebaskan.
2. Perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid.
3. Pelabuhan Laut al-Kufah dibangun.
638 M
1. Irak dibebaskan.
2. Perang al-Qadissiyah.
3. Jerusalam dibebaskan secara damai.
4. Perang Jalula': Parsi dikalahkan.
5. Banyak lagi kota-kota di Syria dibebaskan.
639 M
1. Penyusunan Kalender Hijrah.
2. Para sahabat menetapkan permulaannya didasarkan kepada peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi saw. dari Makkah ke Madinah untuk mendirikan Daulah (Negara) Islam.
640 M Kawasan di Irak dan Syria yang masih tinggal dibebaskan.
641 M Qaysariyyah dibebaskan.
642 M
1. Mesir dibebaskan.
2. Kaum Yahudi berpindah dari negeri Arab ke Syria.
643 M
1. Dinasti Persia runtuh dan Iran dibebaskan.
2. Perang Nahawand
644 M /23 H
1. Tripoli (Libya) dibebaskan.
2. Azerbaijan dibebaskan.
3. Hamazan dibebaskan.
4. Asfahan dibebaskan.
5. 'Umar dibunuh oleh seorang Majusi.
644 - 656 M/23-35 H Khalifah Utsman bin Affan r.a.648 M
1. Syapur dibebaskan.
2. Tripolitania dibebaskan.
652 M
Khurasan dan Naisapur ditaklukan.
653 M / 35 H
'Utsman dibunuh di Madinah.656 - 661 M Khalifah 'Ali bin Abi Thalib r.a.658 M
Perang Jamal: Perang antara Khalifah 'Ali dengan penentangnya.
659 M
Perang Siffin: Perang antara Khalifah 'Ali dengan penentangnya, yaitu Muawiyah.
Hasan al-Basri (643-732M)
660 M
Perang Nahrawan: Perang melawan golongan Khawarij.661M/40H
'Ali dibunuh di Kufah.
661- 661 M/40 H
Khalifah Hasan bin 'Ali.
661 M Hasan mengundurkan diri setelah 6 bulan.
661-750 M/41-132 H
Kekhalifahan Bani Umayah
661 - 680 M/41-60 H
Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan.
661 M
Muawiyah menjadi khalifah, selepas Hasan memberikan baiatnya.
663 M
Burqaha (Libya) dan Kuwar (Sudan) dibebaskan.
663-6671 M
Banyak negeri di Asia dibebaskan.
680-683 M
Khalifah Yazid bin Muawiyah.
683-683 M
Khalifah Muawiyah bin Yazid.
683-692 M / 64-73 H
Abdullah bin Zubayr menjadi Khalifah. Dia dibunuh oleh golongan Umawiyyun
683-692 M
Khalifah Marwan bin al-Hakam.
684 M/65 H
Perang Karbalaa, Husein terbunuh
691M/72H
Kubah Batu (Dome of the Rock) dibangun di Jerusalam.
692-705 M
Khalifah Abdul Malik bin Marwan.
696-705 M
Banyak kota-kota Romawi dibebaskan.
698-703 M
Keseluruhan Afrika Utara dibebaskan.
705 M
Turkistan dibebaskan
705-715 M
Khalifah al-Walid bin Abdul Malik
706 M
1. Perluasan Masjid an-Nabawi.
2. Pembebasan Bukhara dan tempat-tempat lain.
711 M
Andalusia dan sebagian Prancis dibebaskan.
712 M
1. Sind dan Punjab (India) dibebaskan.
2. Khawarizm dan Samarqand dibebaskan.713 M
Kabul (Afghanistan) dibebaskan.
715 M
Tus dibebaskan.
715-717 M
Khalifah Sulayrnan bin Abdul Malik.
1) Imam Zayd bin 'AN (700-742 M)
2) Imam Abu Hanifah (700-768 M)
3) Imam Ja'afar (700-768 M)
4) Ibn Ishaq (708-774 M)
5) Imam Malik (713-797 M)
717-720 M
Khalifah Umar bin Abdul Aziz:
1. Tidak ada kemiskinan di Negara Islam.
2. Tiada orang yang layak menerima zakat.
3. Dana dari zakat digunakan untuk membebaskan budak di
Eropa.
720-724 M
Khalifah Yazid bin Abdul Malik
Jabir ibn Hayyan (721-81 5 M)
724-743 M
Khalifah Hisham bin Abdul Malik
732 M
Pertempuran Balat as-Syuhada di tengah Prancis. Muslim dikalahkan.
743-744 M
Khalifah al-Walid bin Yazid ibn Abdul Malik
744-744 M
Khalifah Yazid bin al-Walid
744-744 M
Khalifah Ibrahim bin al-Walid
Penerjemahan buku-buku Hellenistic (filsafat Yunani) ke bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan lahirnya golongan Mutakalimin, seperti Muktazilah, Jabariah, Ahlussunnah, dan lain-lain.
744-750 M
Khalifah Marwan bin Muhammad
755 M
Abdurrahman ad-Dakhil memulai pemerintahan di Andalusia.
750-1517 M/132-923 H
Kekhalifahan Abbasiyah
750-754 M
Khalifah Abu al-'Abbas as-Saffah, memerintah dari Kufah.
754-775 M
Khalifah Abu Jafar al-Manshur
756-766 M
Pembangunan kota Bagdad.
Imam Syafi'i (767-820 M)
775-785 M
Khalifah al-Mahdi
al-Khawarizmi (780-850 M)
785-786 M
Khalifah al-Hadi
786-809 M
Khalifah Harun ar-Rasyid
Penaklukan banyak kawasan Romawi.
Imam Ahmad bin Hanbal (781-856 M)
Imam Muslim (wafat 833 M)
al-Kindi (801-869 M)
809-813 M
Khalifah al-Amin
813-833 M
Khalifah al-Ma'mun
Imam al-Bukhari (816-878 M)
833-842 M
Khalifah al-Mu'tasim Billah
837 M
1. Khalifah menyahut seruan seorang muslimah yang meminta
pertolongan karena ditawan oleh Romawi dan menyelamatkannya.
2. "Ammuriah dibuka. 30.000 Romawi terbunuh dan 30.000 yang
lain ditawan.
Abu Dawud (824-897 M)
842-847 M
Khalifah al-Watsiq Billah
ibn Majah (831-895 M)
847-861 M
Khalifah al-Mutawakkil Alallahal.
al-Fargani (wafat 861 M)
an-Nasa'i (837-925 M)
861-862 M
Khalifah al-Muntashir Billah
862-866 M
Khalifah al-Musta'in Billah
866-869 M
Khalifah al-Mu'tazz Billah
Zakaria ar-Razi (864-930 M)
869-870 M
Khalifah al-Muhtadi Billah
870-892 M
Khalifah al-Mu'tamid 'Alallah
Di abad ke-4 Hijrah, pintu ijtihad tertutup, setelah al-Qaffal mengeluarkan fatwa melarang ijtihad. Bagaimanapun, faktanya masih terdapat banyak mujtahid dalam Negara Islam.
Imam at-Tirmidzi (wafat 918 M)
al-Farabi (870-950 M)
892-902 M
Khalifah al-Mu'tadid Billah
899 M/264 H
Kemuncuian golongan Qaramita. Yang kemudian dihancurkan pada 458 H.
Imam at-Tabrani (wafat 932 M)
902-908 M
Khalifah al-Muktafi Billah
908-933 M
Khalifah al-Muqtadir Billah
913 M/301 H
Al-Hambra Qasr (istana al-Hambra) dibangun di Seville, Andalusia.
930 M/317 H
Qaramita menyerang Makkah ketika musim haji dan mencuri Hajar Aswad.
933-934 M
Khalifah al-Qahir Billah
934-940 M
Khalifah ar-Radhi Billah
940-944 M
Khalifah al-Muttaqi Lillah
944-945 M
Khalifah al-Mustakfi Billah
945-974 M
Khalifah al-Muti Lillah
947 M/336 H
Sayf ad-Dawlah mendirikan Pemerintahan Hamadiyin di Allepo.
969 M
Kota Kahirah (Kairo) dibangun.
970 M-972 M
1. AI-Muiz membangun Universitas al-Azhar untuk menyebarkan faham Fatimiyah.
2. Salahuddin al-Ayyubi kemudian membersihkan al-Azhar dan faham
tersebut.al-Biruni (973-1048 M)
974 M-991 M
Khalifah at-Tha'i Li-llah
Ibnu Sina (980-1037 M)
987 M / 377 H
Masjid Agung Cordova dibangun.
991 M-1031
M Khalifah al-Qadir Billah
996 M -1021 M
AI-Hakim Bi-Amri as-Syaithan
(bukan Bi-Amrillah) memerintah
Mesir.
Imam Ibn Hazm (994 M-1064 M)
1031 M-1074 M
Khalifah al-Qa'im Bi-Amrillah
1037 M/429 H
Kaum Saljuk dipimpin oleh Tughril
menaklukkan Khurasan.
1046 M/489 H
Paus (pope) Urban II memulai Perang Salib Pertama.
al-Gazali (1058-1 1 1 1 M)
1060 M Kepulauan Sisilia dibebaskan.
1070 M
Alb Arsalan mengalahkan Romawi. Rajanya ditawan, dan dibebaskan setelah membayar tebusan.
1074 M-1094 M Khalifah al-Muqtadi Bi Amrillah
1090 M/483 H
Permulaan kelompok al-Batiniyyah, dihapuskan pada 1256 M.
1094-1118 M Khalifah al-Mustazhir Billah
1099 M
1. Kelompok Batiniyyah muncul di Asfahan
2. Kaum Salib menguasai Yerussalem, dengan pertolongan golongan
Fatimiyah.
1107-1108 M
Kaum Salib menaklukkan Tripoli dan sebagian Syria.
1109 M
Yusuf ibn Tasfin al-Barbar mengalahkan kaum Salib di Andalusia.
Imam Sarkasyi (wafat 1112 M)
1118 -1135 M
Khalifah al-Mustarsyid Billah
Ibn Rusyd (1126-1198 M)
1135-1136 M
Khalifah ar-Rasyid Billah
1136-1160 M
Khalifah al-Muqtafi Li Amrillah
1148 M
Khayr ad-din Zinki mengalahkan kaum Salib di dekat Damsyik (Damaskus)
1160 -1170 M
Khalifah al-Mustanjid Billah
1169 -1193 M/564-589 H
1. Salahuddin memerintah Mesir.
2. Kaum Fatimiyah dikalahkan.
3. Pembersihan al-Azhar dari faham Fatimiyah.
1170 -1179 M
Khalifah al-Mustadhi Bi Amrillah
1171 M
Salahuddin memberikan bai'at kepada Khalifah.
1177 M
Salahuddin membangun tembok Kahirah (kairo).
Ibn ‘Asakir (wafat 1 193 M)
1179-1225M
Khalifah an-Nasir Li Dinillah
1187 M
Salahuddin mengalahkan kaum Salib di Hittin (Palestina), al-Quds (Yerusalem), dan Syria dibebaskan.
1193 M Salahuddin meninggal dunia.
1219 M Kaum Salib mencaplok Dumiat (di Mesir)
1220 M
Jenghis Khan (Tatar) menaklukkan Turkistan, Bukhara, Samarqand, dan Khurasan
1221 M AI-Malik al-Kamil membebaskan Dumiat.
1225 -1226 M
Khalifah Zahir Bi Amrillah
Imam ar-Razi (wafat 1228 M)
1226-1242 M
Khalifah al-Mustanshir Billah
1229 M/ 626 H
Kaum Salib mengakuisisi Yerusalem untuk kedua kalinya.
Ibn Qudamah (wafat 1242 M)
1242-1258 M
Khalifah al-Mu'tasim Billah
1244M/642 H
Yerusalem dibebaskan kembali.
1249 M / 647 H
Kaum Salib melancarkan serangan ketujuh dan yang terakhir, dipimpin oleh Louis IX, itupun gagal.
1256 M
Kekalahan mutlak kaum Batiniyyah di tangan kaum Tatar.
1258 M
1. Hulaghu menaklukkan Baghdad dan membunuh Khalifah: Kaum Tatar membunuh 1.6 juta orang muslim. Dua pengkhianat yaitu Ibn al-Alqami dan Nasiruddin at-Tusi membantu kaum Tatar.
2. Titik kearah perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum Muslim yang memang telah merosot.
3. Ketiadaan Khalifah selama 3.5 tahun.
4. Malik al-Muzaffar Qutuz (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Ayn Jalut (Palestine).
Imam an-Nawawi (1223 M-1277 M)
1261 -1262 M
Al-Mustanshir Billah II, Khalifah terakhir di Baghdad.
1262-1301 M
Khalifah al-Hakim Bi-Amrillah I
1262 M
Banyak kelompok-kelompok Tatar memeluk Islam.
1265M
1. Ibn al-Ahmar mengalihkan kembali 32 kota di Andalus (spanyol).
2. Hulaghu, raja Tatar meninggal dunia.
1281 M
1. AI-Malik al-Mansur Qalawun (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di
Syria.
2. Sultan Qalawun membebaskan Tripoli (Syria) dari kaum Salib
setelah 150 tahun.
1293 M
Islam tersebar di kalangan tentara Tatar.
1299 -1326 M
Usman I. Sultan Utsmaniyah yang pertama. Beliau berperang melawan romawi.
Ibn Taimiyah (1263 -1328 M)
1301 -1339 M
Khalifah al-Mustakfi Billah I.
1326-1329 M
Ourkhan I, Sultan Utsmaniah yang kedua. Beliau menaklukkan Asia Kecil (Turki).
Ibn Katsir (1300-1373 M)
Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (wafat 1350 M)
1339 -1341 M
Khalifah al-Watsiq Billah I.
1341 -1352 M
Khalifah al-Hakim Bi Amrillah II.
1325-1362 M
Murad I, Sultan Utsmaniyah yang ketiga.
1352 -1362 M
Khalifah al-Mu'tadhid Billah I
1361 M
Murad membebaskan Adranah.
1362-1383 M
Khalifah al-Mutawakkil Alallah I (Pengangkatan Pertama)
1365-1405 M
Timurlenk (Mongol) memulai perang terhadap kaum Muslim.
1383-1386 M
Khalifah al-Watsiq Billah II
1386 -1388 M
Khalifah al-Mu'tashim
1388-1405M
Khalifah al-Mutawakkil 'Alallah I (Pengangkatan kedua)1383 M
Murad membebaskan Sofia.
1389 M
Perang Kosovo, Murad mengalahkan Serbia (Yugoslavia)
1389 -1401 M
Bayazid I, Sultan Bani Utsmaniyyah keempat.
1393 M
1. Bulgaria dibebaskan oleh Bayazid.
2. Francis dan Jerman dikalahkan.
3. Timurlenk menaklukkan Baghdad, pertama kali.
1401 M
1. Timurlenk menaklukkan Baghdad, yang kedua kali.
2. Timurlenk menaklukkan sebagian Syria.
1402 M
1. Timurlenk menaklukkan Ankara, Bayazid tertawan.
2. Bayazid dibebaskan, banyak kawasan kaum Muslim dibebaskan.
1403 -1421 M
Muhammad Halabi, Sultan Utsmani kelima.
1405 -1412 M
Khalifah al-Musta'in Billah
1412 -1441 M
Khalifah al-Mu'tadhid Billah II
1421 -1451 M
Murad II, Sultan Usmaniyyah keenam.
1422-1428 M
Murad menaklukkan kembali kawasan yang ditaklukkan oleh Timurlenk.
Ibn Hajar (wafat -1474 M)
1431 M
Albania ditaklukkan oleh Murad II
1441-1450 M
Khalifah al-Mustakfi Billah II
1450 -1454 M
Khalifah al-Qaim Bi Amrillah
1451-1481 M
Muhammad II. Sultan Utsmaniyah ketujuh.
1453 M /857 H
Konstantinopel (Istanbul) dibebaskan oleh Muhammad II, yang kemudian mendapat julukan al-Fatih yang berarti sang pembebas.
1454-1479 M
Khalifah al-Mustanjid Billah
1458-1460 M
Serbia (Yugoslavia) dibebaskan.
1462 M
Bosnia (Yugoslavia) dibebaskan.
1479 -1487 M
Khalifah al-Mutawakkil Alallah II
1480 M
Sebagian kepulauan Yunani ditaklukkan oleh Muhammad al-Fatih.
1481 -1512 M
Bayazid II, Sultan Utsmaniyyah Kedelapan.
750-1517 M/132-923 H
Kekhalifahan Abbasiyah (Lanjutan)
1487 -1508 M
Khalifah al-Mutamsik Billah
1492 M/897 H
1. Jatuhnya Granada.
2. Inkuisisi Spanyol. Pemerintahan Islam di Spanyol berakhir.
Imam as-Suyuti (1471 -1533 M)
1508-1517 M
Khalifah al-Mutawakkil 'Alallah III
1512 -1520 M
Salim I, Sultan Utsmaniyyah kesembilan.
1514 M
Tabriz (Iran) ditaklukkan. Shah Ismail dikalahkan.
1516 M
Perang Marj Dabiq: Syria ditaklukkan oleh Bani Utsmaniyah.
1517 -1520 M
Khalifah Salim I
1517 M
1. AI-Mutawakkil turun dari jabatannya sebagai Khalifah untuk Salim I
2. Perang al-Ahram: Mesir ditaklukkan oleh Utsmaniyyah.
1520 -1566
M Khalifah Sulaiman II
1521 M
1. Belgrade (Yugoslavia) ditaklukkan;
2. Gereja terbesar telah diubah menjadi masjid di mana Khalifah Sulaiman
mendirikan shalat Jum'at.
1522 M
Rhodesia ditaklukkan.
1526 M
Buda (separuh dan Budapest, Hungari) dibuka; Raja Louis dibunuh.
1527M
Austria mengakuisisi Buda.
1529 M
1. Buda ditaklukkan kembali, Austria mundur.
2. Vienna dikepung tanpa ditaklukkan.
1517-1924 M/923-1349 H
Kekhalifahan Utsmaniyah
1532 M
Algeria dibebaskan oleh Utsmaniyah dari Spanyol.
1534 M
1. Tabriz ditaklukkan kembali.
2. Utsmaniyah memerintah Bagdad.
1535 M
1. Tunisia dibebaskan oleh Utsmaniyah dari Spanyol.
2. Pulau Crete ditaklukkan.
1539 M
Perdamaian dengan Austria yang setuju untuk membayar Jizyah.
1541 M
Pest (separuh Budapest, Hungaria) ditaklukkan Khilafah Islam. Raja Austria mudur.1543 M
Niche (Selatan Francis) dibebaskan untuk waktu yang singkat.
1549 M
Sulaiman meminta Ibrahim al-Halabi untuk menulis sebuah buku berkenaan Perundangan Islam yang bertajuk Multaqa al-Abhur, Sulaiman di beri gelar sebagai Sulaiman al-Qanuni.
1560 M
Tentara laut Utsmaniyah mengalahkan Spanyol di Jerba.
1565 M
Pulau Malta dikepung.
1566 M
1. Szeged (Szigetva di Hungaria) ditaklukkan.
2. Sulaiman sakit dan meninggal dunia ketika diambang kemenangan.
1566-1 574 M Khalifah Salim II
1568 M
Austria setuju untuk meneruskan pembayaran Jizyah.
1571 M
1. Pulau Cyprus ditaklukkan.
2. Paus menggabungkan Venice dan Spanyol untuk mengambil alih kembali Cyprus.
1572 M
Sponyol mengakuisisi Tunisia.
1573 M
1. Perdamaian dengan Venice.
2. Cyprus kembali kepangkuan Negara Islam, Venice membayar denda
kemiliteran.1574 -1595 M Khalifah Murad III
1575 M
Polonia memilih untuk tinggal di bawah perlindungan Khilafah Islam.
1577 M
Kirghistan ditaklukkan.
1578 M
1. Portugis menyerang Magrib (Maroko)
2. Maroko dibebaskan dari Portugis.
1583 M
Tajikistan dibebaskan.
1590 M
Sharwan, Luristan, dan Azerbaijan dibebaskan secara damai.
1595-1603 M Khalifah Muhammad III
1596 M
Orlo (Hungaria) dibebaskan; Austria kalah.
1603-1617 M Khalifah Ahmad I
1606 M
Perdamian dengan Austria. Austria berhenti membayar Jizyah.
1617 -1618 M Khalifah Mustafa I (Pengangkatan Pertama)
1618 M-1622 M Khalifah 'Usman II
1622M
Golongan Inkishari (tentara khas) menjadi terlalu kuat dan berpengaruh dan mulai mengubah Khalifah sekehendak mereka.
1622 M-1623 Khalifah Mustafa I (Pengangkatan Kedua)
1623 M
Shah Abbas menaklukkan Bagdad.
1625 M
1. Missionaris pertarna berada di Lebanon dan mulai meracuni
pemahaman umat Islam terhadap Islam.
2. Serangan Missionaris dimulai.
1623 -1640 M Khalifah Murad IV
1635 M
Tabriz ditaklukkan kembali oleh Khilafah.
1638 M
Bagdad ditaklukkan kembali oleh Khilafah.
1640 -1648 M Khalifah Ibrahim
1645 M
Pulau Crete ditaklukkan kembali.
1648 -1687 M Khalifah Muhammad IV
1663 M
Kota Neohazel (Austria) ditaklukkan.
1672 M
1. Limburg ditaklukkan untukjangka waktu yang singkat.
2. Polonia dikalahkan dan setuju untuk membayar Jizyah.
1683 M
Vienna dikepung untuk terakhir kali. Banyak kota-kotanya berhasil dibuka, tetapi Paus memanggil negeri-negeri Eropa untuk membantu Austria untuk mengalahkan kaum Muslim.
1686 M
Austria, Polonia, Venice, Malta, Rusia, dan Paus telah membuat perjanjian suci dan berhasil merampas kembali Budapest dan Neohazel.
1687 -1691 M Khalifah Sulaiman II
1688 M
1. Samandriah, Qlumbaz, dan Belgrade lepas ke tangan musuh.
2. Kaum Muslim kehilangan kontrol atas kota Udine & Niche di Eropa.
1690 M
Samandriah, Belgrade, Udine, dan Niche dirampas kembali.
1691-1695 M Khalifah Ahmad II
1695 -1703 M Khalifah Mustafa II
1695-1703 M
Khalifah Mustafa menyerang Rusia. Seluruh negara Eropa menyerang Negara Islam.
1703-1730 M Khalifah Ahmad III
1711 M
Khalifah Mustafa mengepung Tzar Rusia tetapi panglima pasukan Muslim melakukan pengkhianatan kepada Khalifah karena uang dan membebaskan Tzar dengan satu perjanjian.
1730 -1754 M Khalifah Mahmud I
1737 M
Rusia dan Austria dikalahkan oleh Islam.
1739 M
Perjanjian Belgrade dengan Rusia dan Austria; Belgrade dan banyak kawasan-kawasan lain diserahkan kepada Negara Islam.
1754-1757 M Khalifah Utsman III
1757-1773 M Khalifah Mustafa III
1771 M
Armada laut Russia ditumpaskan oleh armada laut Islam.
1773-1789 M Khalifah Abdul Hamid I
1773 M
Rusia kalah di darat oleh kaum Muslim.
1774 M
Rusia mengalahkan kaum Muslim; perjanjian damai ditanda-tangani.
1784 -1787 M
Rusia dan Austria merampas banyak kawasan dari wilayah kaum Muslim.
1789-1807 M Khalifah Salim III
1789 M
1. Austria mengakuisisi Belgrade dan Serbia.
2. Rusia mengakuisisi Bandar.
1798 -1799 M
Napoleon Bonaparte mengambil alih Mesir dan membawa masuk kebudayaan Francis.
1790 M
1. Perjanjian damai dengan Austria.
2. Belgrade dan Serbia kembali ke pangkuan Negara Islam.
1801 M
Napoleon ditundukan di 'Akka (Palestina).
1801 M
1. Napoleon dikalahkan di Iskandariah dalam Petempuran Laut Abu Qir
2. Perjanjian damai dengan Prancis.
1804 M
Tentara Resmi dibentuk, disamping pasukan Inkishari.
1806 M
Rusia dan Inggris Menyerang Negara Islam.
1807 - 1808 M Khalifah Mustafa, IV
1807 M
1. Inggris dikalahkan setelah mengepung Bosporus.
2. Muhammad Ali mengalahkan Inggris di Rashid. Inggris
meninggalkan Mesir seluruhnya.
3. Perjanjian damai antara Prancis dan Rusia terhadap kaum Muslim.
1808 - 1839 M Khalifah Mahmud II
1817 M
Serbia memisahkan diri dari Negara Islam.
1826 M
1. Revolusi Yunani gagal.
2. Athena ditaklukkan.
3. Tentara Inkishari dibubarkan, digantikan tentara resmi.
1828 M
1. Eropa membantu Yunani untuk memisahkan diri dari Negara Islam.
2. Tentara resmi melawan Rusia.
3. Rusia mengembalikan kembali banyak wilayah kepangkuan kaum Muslim setelah perjanjian damai.
1830 M
Prancis mengambil alih Aljazair.
Khilafah mulai mengadopsi peraturan perundangan dari Hukum Eropa.
Bidang Science & Technology (Ilmu Pasti / Matematika)
•Abu al Wafa’(940-998) pakar matematik yang mengungkapkan teori sinus dalam kaitannya dengan segitiga bola, dan orang pertama menggunakan istilah tangent, cotangent, secant dan cosecant dalam ilmu ukur sudut.
•• Jabir ibn Aflah (wafat 1150 M) dikenal barat dengan Geber, orang pertama yang menyusun formulasi cos B = cos b sin A, cos C = cos A cos B.

Bidang Science & Technology (Ilmu Fisika)
•Al Kindi (abad IX M) pakar Fisika yang menguraikan hasil eksperimen tentang cahaya, karyanya tentang fenomena optic diterjemahkan ke Bahasa Latin yang memberikan pengaruh besar dalam proses pendidikan Roger Bacon.
••Ibnu Haytam (965-1039 M) di barat dikenal dengan alhazen, pakar dalam bidang optic dan pencahayaan, 200 judul buku tentang optic dan pencahayaan dinisbatkan kepada beliau. Teorinya lebih dulu ada 5 abad sebelum teori yang sama dikeluarkan Torricelli. Beliau pula yang mulai melakukan eksperimen tentang gravitasi bumi jauh sebelum Newton merumuskan teorinya tentang gravitasi bumi.
••Badi’uz Zaman Ismail (al Jazari – awal abad XIII) membahas tentang mekanika dituangkan dalam buku yang berjudul Kitab fii ma’rifah, diuraikan didalamnya berbagai fenomena mekanika sederhana yang menjadi dasar bagi para sarjana modern dalam menyusun ilmu mekanika modern.

Bidang Science & Technology (Ilmu Sejarah Alam)
•Baghdad, Cairo, Cordova dll telah dibangun perkebunan (Botanical Garden) tempat untuk melakukan eksperimen para intelektual muslim.
••Abu Zakaria Yahya (Abad XI M) Pakar pertanian, menulis buku tentang pertanian berjudul Kitab al Falahah.
••Abu Ja’far al Qurthubi (1165 M) menyusun buku yang berisi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai di daerah Andalusia dan Afrika Utara, setiap nama tumbuhan diberi nama Arab, Latin dan Barbar.
••Ibn Baythar (1248 M) melakukan eksperimen tentang rumput-rumputan dan berbagai jenis tumbuhan , kemudian menyusun 2 buah buku yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa latin pada tahu 1759 di Cremona.
••Kaum Muslim turut memberikan andil bagi para pakar tumbuhan dan menyediakan informasi yang amat berguna mengenai sekitar 2000 jenis tumbuhan tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya belum dikenal.
••Al Jahir pakar zology menulis buku berjudul Kitab al Hayawan yang menjelaskan anatomi sederhana, makanan, kebiasaan hidup, serta manfaat yang dapat diperoleh dari berbagai jenis hewan.
••Ad Damiri (1405 M) pakar zologi asal Mesir.

1839 - 1861 M Khalifah Abdul Majid I
1856 M
Perang al-Qim; Prancis dan Inggris melawan Rusia.
1860 M
Prancis mengambil-alih Syria untuk menolong orang-orang Nasrani.
Imam as-Syaukani (wafat 1873)
1861 - 1876 M Khalifah Abdul Aziz I
1861 M
Prancis mundur dari Syria
1864 M
Serbia merdeka, akan tetapi masih dibawah perlindungan Negara Islam.
1867 M
Serbia merdeka; tentara kaum Muslim mundur sepenuhya.
1869 - 1879 M
Prancis menggali terusan Suez
1876 - 1876 M Khalifah Murad V
1876 - 1909 M Khalifah Abdul Hamid II
1876 M
1. Revolusi Bulgaria dengan bantuan Rusia gagal.
2. Serbia menyerang kaum Muslim dengan bantuan Rusia, kaum
Muslim mengalahkan mereka dan mengambil alih Bulgaria dan
seluruh Serbia.
1877 M
1. Rusia dan Rumania dikalahkan setelah menyerang kaum Muslim.
2. Rusia dan Hungaria mengambil alih Pleven (Bulgaria Utara).
3. Rusia dikalahkan dan Kaisar dibebaskan. Rusia telah kalah
sebanyak enam kali.
1878 M
1. Russia mengambil alih Sofia, Pleven, dan Edrine (Turki).
2. Perjanjian damai dengan Rusia.
3. Bulgaria dan Serbia merdeka.
4. Edrine dan kawasan lain kaum Muslim kembali ke tangan kaum
Muslim.
5. Inggris mengambil alih Cyprus.
6. Perjanjian Berlin, pihak Eropa membagi-bagikan tanah kaum
Muslim.
1909 - 1918 M Khalifah Muhammad V
Khilafah dikontrol kaum Nasionalis Turki.
1911 M
Umat Islam Libya melawan Itali di Tripoli.
1912 M
Perang Balkan melawan yunani, Bulgaria, dan Serbia. Mereka merampas keseluruhan kawasan Muslim di Balkan.
1913 M
Pergerakan Sanusiyah yang berawal di Libya melawan Italia
1914 - 1918 M
Perang Dunia Pertama: Kaum Muslim kalah dalam perang tersebut dan Negara Islam semakin mengecil. Inggris merampas Palestine dan Trans-Yordan.
1916 M
1. Syarif Husayn di Makkah mengkhianati Khilafah dan
bersekongkol dgn Prancis dan Inggris untuk menentang Khalifah
2. Persetujuan Sykes-Picot oleh Kekuatan-kekuatan Eropa untuk
menguasai tanah air kaum Muslim.
1917 M
Balfour, Perdana Menteri Inggris, berjanji akan memberikan orang Yahudi sebuah tanah air di Palestina.
1918 -1922 M Khalifah Muhammad VI
1920 M
1. Mustafa Kemal (pengkhianat) mengepalai pemerintahan di Turki.
2. Negara Islam dibagi-bagikan antara pihak-pihak yang bersekutu
membangun pemerintahan Nasionalisme Arab dan Turki di seluruh kawasan yang diduduki. Kebanyakan negeri-negeri kaum Muslim
menjadi koloni Barat.
1922-1924 M Khalifah Abdul Majid II
1922 M
Kekuasaan Khalifah ditiadakan. Abdul Majid tidak memiliki kekuasaan.
1923 M
Mustafa Kemal (Pengkhianat) mendeklarasikan pendirian Republik Turki dan melarang azan dalam bahasa Arab.
1924 M
1. Ketiadaan Khilafah.
2. Khilafah ditiadakan secara mutlak oleh Mustafa Kemal
(Pengkhianat) dengan bantuan Penjajah Barat, berakhirlah
pemerintahan Islam yg berusia 1,300 tahun. Nabi saw. bersabda (yang artinya): "Siapa saja mati tanpa bai’at (kepada khalifah) di pundaknya, maka matinya adalah mati Jahiliah." (HR Muslim).
3. Pergerakan Khilafah di India.
4. Sekularisme diumumkan di Turki, Negara Islam secara resmi
dibubarkan
1925 M
1. Pakaian Islam untuk laki-laki dan wanita diganti oleh pakaian Barat
dalam upaya "pemodernan" di Turki. Hijab bagi wanita diharamkan
2. Kalender dan cuti Islam ditiadakan di Turki.
3. Perundangan keluarga Islam digantikan oleh produk Barat di Turki.
4. Mustafa Kemal (Pengkhianat) mati akibat penyakit kelamin.
Ketika saat kematiannya hampir tiba, dia menyarankan Duta Besar
Inggris di Turki untuk menjadi Presiden Turki, namun Duta Besar
tersebut menolak.
1928 M
1. Hassan al-Banna mendirikan al-lkhwan al-Muslimun di Mesir.
2. Tulisan Arab diganti dengan huruf Latin di Turki.
1939-1945 M
Perang Dunia Kedua
1941 M
Pendirian Jamiat al-lslami oleh Maulana Abu Ala al-Maududi.
1947 M
Negara Pakistan muncul.
1948 M
Hilangnya sebagian besar tanah Palestina ke tangan Yahudi.
1949 M
Pengambilalihan kekuasaan Amerika yang pertama di Syria. Husni az-Zaim berkuasa.
1952 M
Jamal Abdul Naser berkuasa di Mesir melalui pengambilalihan kekuasaan yang diarsiteki Amerika.
1953 M
Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan sebuah partai politik Hizbut Tahrir untuk mengembalikan kembali kehidupan Islam melalui Negara Khilafah.
1956 M
Inggris, Prancis, dan Israel menyerang Mesir. Sinai dan Gaza dikuasai oleh mereka. Mesir menerima resolusi PBB untuk menerima pasukan PBB berada di Sinai. Hal ini sebenarnya dirancang oleh Amerika.
1960-an M
Jamal Abdul Naser menyesatkan umat Islam dengan menyerukan Nasionalisme Arab.
1967 M
AI-Quds (Jerusalem), Tepi Barat, Gaza, dan Sinai dijajah oleh Israel.
1968 M
Pengambilalihan kekuasaan yang dirancang oleh Inggris di Irak, membawa Ahmad Hassan al-Bakar berkuasa. Awal kemunculan Sadam Hussein.
1969 M Muammar Qadafi berkuasa di Libya melalui rancangan pihak Inggris.
1924 -???? M/1349-???? H Dunia Tanpa Khilafah !!!
1970 M
Peristiwa September Hitam, pembantaian di Yordan, ribuan telah terbunuh di tangan pihak bersenjata Raja Hussein Yordania dan Pasukan Bersenjata Arafat.
1978 M
1. Khomaini berkuasa di Iran melalui revolusi yang dirancang oleh
Amerika.
2. Taqiyuddin an-Nabhani (Pendiri Hizbut Tahrir) meninggal dunia.
1979 M
1. Soviet Russia menjajah Afganistan. Jutaan kaum Muslim terbunuh.
Setelah kaum Muslim mengalahkan Soviet, pemimpin mereka
mulai berperang sesama mereka.
2. Sadam Hussein dari Irak memulai Perang Iran-Irak, ratusan ribu
kaum Muslim terbunuh.
1982 M
1. Israel menyerang Lebanon. Mereka membantu militan Kristen
untuk melakukan Pembantaian Sabra dan Shatila.
2. Peperangan dan kelaparan mendominasi Afrika, disebabkan oleh
kebijakan langsung yang dilaksanakan oleh Barat, Rusia, PBB,
IMF, dan Bank Dunia. Ratusan ribu manusia terbunuh.
1990 M
Perang Teluk Kedua yang dipersiapkan dengan matang oleh Amerika. Ratusan ribu kaum Muslim tewas.
1991 M
1. Konferensi Madrid; Israel, PLO, Yordan, Syria, dan negara-negara
lain bertemu melalui tekanan dari Amerika, bertujuan untuk contain
Israel melalui proses damai.
2. Kristen Serbia melakukan perang saudara, pemerkosaan,
penyiksaan, dan pembantaian ribuan kaum Muslim di Bosnia.
3. Masalah baru tak terpecahkan; Palestina, Kashmir, Afganistan,
Bosnia, Burma, Filipina, Chechnya, China, India, Indonesia...
1991 M
Keruntuhan Uni Soviet. Sebuah kepastian dari kegagalan Marxisme. Amerika telah sukses dalam upayanya untuk memusnahkan Uni Soviet.
1993 M
Satu persetujuan telah ditandatangani antara Israel dengan PLO di Washington.
1994 M
1. Pembantaian Mesjid Hebron; seorang penduduk Yahudi telah
membunuh kaum Muslim ketika mereka sedang shalat.
2. Israel dan Yordania menandatangani perjanjian yang
menyerahkan hak-hak kaum Muslim terhadap tanah air mereka.
1996 M
1. Israel menyerang Lebanon untuk menunda perlaksanaan perjanjiannya dengan PLO.
2. Israel membuka terowongan al-Aqsa, sebagai satu lagi upaya untuk menunda perlaksanaan perjanjiannya.
3. Taliban mengambilalih kekuasaan di Afghanistan. Satu lagi versi Islam yang keliru ditampakkan kepada dunia.
2000 M
Konferensi Khilafah I di Indonesia, diadakan di Jakarta yang dihadiri oleh sekitar 5.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
2001 M
1. Runtuhnya Gedung WTC di New York, serta Gedung Pentagon akibat ditabrak oleh pesawat terbang.
2. Perang melawan terorisme (baca: Islam) dipropagandakan oleh AS
ke seluruh dunia untuk membinasakan sel-sel aktivis Islam.
2002 M
1. AS menduduki Afganistan dan mendudukkan agennya Hamid Karzai sebagai Kepala Negara.
2. Masiroh "Selamatkan Indonesia dengan Syariah" di Jakarta, Indonesia, diikuti sekitar 15.000 peserta, long march dari Monas ke depan gedung DPR/MPR.
2003 M
1. AS menjajah Irak, atas tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal yang hingga saat ini belum terbukti adanya.
2. Konferensi Islam di Indonesia, dan seluruh negeri-negeri Muslim untuk menjaga kesatuan negeri-negeri Islam.
2003 M
•Dunia Islam tanpa naungan Daulah Khilafah selalu menjadi sasaran penghinaan, Fitnah, Kekejaman Musuh-Musuh Islam


One Response to “SEJARAH TEGAKNYA KHILAFAH HINGGA RUNTUHNYA”

 1. Anonim Says:
  unlock iphone 4
  how to unlock iphone 4

  my computer said it had a high risk virus, but when i tried to get rid of it my anti virus stopped responding so i just left it. now when i turn my computer on and dont go into safe mode the screen is black and it just says something like windows error.. hellppp!! :(
  unlock iphone 4 unlock iphone 4 how to unlock iphone 4
  Hey guys! Merry Xmas & Happy New Year!!!! I need help... my laptop has several... keyboards sometimes doesnt report when typing...as if it didnt keep up with my typing... and i dont type that fast... And when i open facebook it turn slows....and my laptop s a bit slow...i dot knnow why..I only installed itunes, skype, msn messenger, and mcaffee anvirus....thats all... nothing else... I've scannedit and no virus,spyware or anything that sort.... please... need help :( please........ unlock iphone 4

  unlock iphone 4 how to unlock iphone 4 [url=http://theunlockiphone4.com]unlock iphone 4 [/url] how to unlock iphone 4

= Leave a Reply